راه اندازی کار زار رسمیت یافتن آپارتایدجنسیتی در افغانستان از سوی ایتلاف جنبش های اعتراضی زنان

خبرگزاری میثاق- شماری از جنبش های اعتراضی زنان افغانستان که زیر چتری بنام “ایتلاف جنبش های اعتراضی زنان” گردهم آمده اند کارزار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را راه اندازی کردند.

به گفته شماری از اعضای این ایتلاف، اخیرا کارزاری زیرنام “اتحادعلیه آپارتاید جنسیتی” به راه افتاده است که بیشتر از سوی شماری از افراد سیاسی به راه افتاده است.

به گفته این افراد، شماری از فعالان سیاسی ایرانی، پاکستانی و افغانستانی، تلاش دارند تا از اعتراضات زنان افغانستان به نفع منافع سیاسی شان سوی استفاده کنند.

ایتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان تاکید کرده است که هرگز به افراد فرصت طلب، استفاده جو و سیاسی اجازه نمی دهند از آدرس مبارزات زنان افغانستان به منافع شخصی و گروهی شان برسند.

در سه سال گذشته، روند شکل گیری اعتراضات زنان افغانستان برضد طالبان، با چالش های زیادی همراه بوده است و شمار زیادی از مقامات پیشین حکومت از این آدرس تلاش کرده اند که به اهداف سیاسی خویش برسند.

پس از سقوط افغانستان توسط طالبان، جنبش های اعتراضی زنان در افغانستان شکل گرفته اند و تاکنون، برضد سیاست های به گفته آنان زن ستیزانه طالبان، ایستاده اند.

مقامات امنیتی طالبان نیز با این جنبش ها و اعتراضات خیابانی زنان به شدت برخورد کرده و شماری از اعضای این جنبش ها، بازداشت، زندانی و شکنجه شده اند.

این جنبش ها، سیاست های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان را نوعی آپارتاید جنسیتی می خوانند و تاکید دارند که این سیاست ها، باید از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر و کشورهای حامی دموکراسی و حقوق زنان، به رسمیت شناخته شوند.

مریم احمدی

مریم احمدی، خبرنگار و فعال حقوق بشری است. او فعالیت روزنامه نگاری خویش را از دو هفته نامه آیینه روز آغاز کرده و در تلویزیون آیینه و خبرگزاری بخدی نیز فعالیت داشته است. او همچنان عضو فعال جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری چون موسسه اجتماعی بامیکا، جنبش زنان عدالت خواه و جنبش زنان پنجره امید می باشد.

نوشته های مشابه